8 آوریل, 2020

آموزش استفاده از تاریخچه در بازی انفجار